Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder personopplysninger som behandles av Ingvild Kolnes etter kontrakt om (type)fotografering.

Personvern
Ingvild Kolnes, som i kontrakten påtar seg oppdrag, er forpliktet til å ivareta deres personvern.

Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til dere som enkeltpersoner. Det kan være navn og andre kontaktopplysninger, bestillings- og betalingsopplysninger og ikke minst fotografier som er omfattet av reglene om personopplysninger. 

For meg er det viktig at dere vet hva slags type opplysninger jeg innhenter, og hvordan jeg ivaretar deres personvern.

Formål

Ingvild Kolnes behandler opplysninger om Oppdragsgiveren for å oppfylle kontrakten om (type)fotografering, for å kunne tilby bildene ved bestilling på et senere tidspunkt, samt for markedsføring av egen virksomhet.

Grunnlag for behandling av personopplysninger 

Jeg behandler deres personopplysninger for å oppfylle våre forpliktelser etter kontrakten, jfr. personvernforordningen art. 6 nr. 1 b), samt for å tilby bildene på et senere tidspunkt og for markedsføring av egen virksomhet, jfr. personvernforordningen art. 6 nr. 1 a).

Hvordan vi bruker personopplysningene:

Ordinære kontaktopplysninger mv. brukes av Ingvild Kolnes kun for å oppfylle kontrakten og tilby bildene på et senere bestillingstidspunkt. Fotografier benyttes i tillegg til markedsføring av virksomheten, og vil i en del tilfeller bli lagt ut på mine nettsider, tilgjengelig for allmennheten. Personopplysningene vil utover dette ikke bli delt med andre.

Ingvild Kolnes kan oppbevare fotografiene i minimum 10 år. Bildene kan bli slettet etter 20 år, dersom ikke annet blir avtalt. Kunden kan kreve sletting på det tidspunktet de måtte ønske, uavhengig av forannevnte. Personopplysninger vil for øvrig ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for formålet eller det som er lovpålagt. 

Deres rettigheter
Dere har rett til å be om innsyn i, og korrigering eller sletting av personopplysninger, eller begrensning av behandlingen, til å protestere mot behandlingen, samt rett til dataportabilitet. Dere har rett til når som helst å trekke tilbake samtykke til behandlingen uten at det påvirker lovligheten av en behandling basert på et samtykke før samtykket trekkes tilbake. Dere har også rett til å klage til Datatilsynet.

Henvendelser kan rettes til Ingvild Kolneshei(a)ingvildkolnes.no.